"Muziek is het oerelement van het zijn, want we komen uit klank, we zijn trilling en dragen de tonen inherent in ons." Narada

"Musik ist das Urelement des Wesen, weil wir von Ton kommen, Schwingung sind, und die Ton inhärent in uns Tragen." Narada 

Healing door mijn klanken

Geluid en klank zijn de eerste manifeste vorm van energie, constante energie die zich omzet in materie. ‘Daar was het woord’ – komt uit de bijbel – dat was het eerste. Dus klank of toon is heel direct gerelateerd aan een energetische frequentie. Dat betekent dat er heel veel helingskracht zit in klank en in toon en in woord. Er zijn ook heel veel oude talen en oude geschriften, die nog steeds gebruikt worden. In India en in Yoga worden al die Sanskriet woorden nog steeds gebruikt, ook al weten mensen niet eens wat het betekent. Maar de kracht van zo’n woord, of van een bepaalde klank, dat is een geleider van een bepaalde frequentie van energie en dat is heel helend.

 

Hoe meer iemand de levensenergie door zich heen kan laten stromen, hoe meer hij letterlijk een kanaal wordt van het leven, van die energie, zoals het zich wil ontwikkelen. Dus hij wordt het medium. Helderziende mensen vertalen wat ze zien in woorden. En ik heb een systeem dat aangelegd is om klank te maken, en kan daardoor met klank genezen, eigenlijk doordat ik steeds opener sta om te horen en te voelen wat er uitgedrukt wil worden. Door mijn klank of zang kunnen blokkades in je kanaal (de chakras) open trillen en kan de balans zich weer herstellen.

Wil je door Vocal Sound Healing de natuurlijke orde in je lichaam herstellen en daarmee je immuunsysteem ondersteunen?

Heilarbeit durch meiner Stimme

Klang ist die erste manifestierte Form von Energie, konstante Energie, die sich in Materie umwandelt. „Da war das Wort“ – kommt aus der Bibel – das war das erste. Klang oder Ton stehen also in direktem Zusammenhang mit einer energetischen Frequenz. Das bedeutet, dass im Klang und im Ton und im Wort viel Heilkraft steckt. Es gibt auch viele alte Sprachen und alte Schriften, die noch heute verwendet werden. In Indien und im Yoga werden all diese Sanskrit-Wörter immer noch verwendet, obwohl die Leute nicht einmal wissen, was sie bedeuten. Aber die Kraft eines solchen Wortes oder eines bestimmten Klangs, das ist ein Leiter einer bestimmten Energiefrequenz und das ist sehr heilsam.

Je mehr ein Mensch die Lebensenergie durch sich fließen lassen kann, desto mehr wird er buchstäblich zu einem Kanal des Lebens, jener Energie, wie sie sich entwickeln möchte. So wird er zum Medium. Hellseher übersetzen das, was sie sehen, in Worte. Und ich habe ein System, das darauf ausgelegt ist, Töne zu erzeugen, und kann daher mit Tönen heilen, weil ich immer offener dafür bin, zu hören und zu fühlen, was ausgedrückt werden möchte. Durch meinen Klang oder Gesang können Blockaden in deinem Kanal (den Chakren) auf vibrieren oder schwingen und kann das Gleichgewicht wiederhergestellt werden.

Möchtest du durch Vocal Sound Healing die natürliche Ordnung in deinem Körper wiederherstellen und so dein Immunsystem unterstützen?

Jouw stem

 "Hoe anders dan door te zingen kunnen we ons verbinden met ons eigen wezen." Hasrat Ilka Khan 


Energie ontladen, zeg maar een energetische schoonmaak, kan door er klank aan te geven en ik kan je ook begeleiden die eigen klank te vinden. Als je intuïtief klank maakt, kan je aan de soorten klank die je maakt voelen hoe het met je gaat. Het is als een spiegel van waar je van binnen zit. Dit is de dans die er vanbinnen plaats vindt. Het is een manier om alle lagen in je systeem open te branden. Dan brand je alle frequenties een beetje schoon.

Werken met stem, zang en klank is een eenvoudige weg om jezelf weer te stemmen, in balans te brengen en dichter bij jezelf te komen. Als je systeem in harmonie met zichzelf trilt (vibreert) ontstaan gezondheid, vreugde, authenticiteit, vertrouwen en liefde.

Wil je jezelf vrij zingen van traumas en je emotionele programmering(en) veranderen? Ik bied sessies 'Regressive Cell-Singing' (methode Githa Ben-David) aan. Zing jezelf vrij!

Deine Stimme

"Wie anders dann durch Singen können wir uns verbinden mit unserem eigenen Sein." Hasrat Ilka Khan

Du kannst Energie entladen, dich energetisch reinigen, indem du diese Energie Klang gibst, und ich kann dich auch anleiten, diesen eigenen Klang zu finden. Wenn du Töne intuitiv erzeugst, kannst du durch die Arten von Tönen, die Sie erzeugen, fühlen, wie es dir geht. Es ist wie ein Spiegel dessen, wo du dich in deinem Inneren befindest. Das ist der Tanz, der im Inneren stattfindet. Es ist eine Möglichkeit, alle Schichten in deinem System zu öffnen. Dann brennst du alle Frequenzen ein bisschen sauber.

Die Arbeit mit Stimme, Gesang und Klang ist ein einfacher Weg, dich wieder einzustimmen, ins Gleichgewicht zu bringen und dich selbst näher zu kommen. Wenn dein System im Einklang mit sich selbst schwingt, entstehen Gesundheit, Freude, Authentizität, Vertrauen und Liebe.

Möchtest du dich frei von Traumata singen und deine emotionale(n) Programmierung(en) verändern? Ich biete Sitzungen 'Regressive Cell-Singing' (Methode Githa Ben-David) an. Singe dich frei!

 Disclaimer

NL: Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Workshops, coachings, opleidingen en healings zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg.

Dt: Nichts auf dieser Website soll eine medizinische Beratung oder Behandlung ersetzen. Workshops, Coachings, Trainings und Healings sollen die schulmedizinische Behandlungen unterstützen, nicht ersetzen.