Shamanic Healing 

Met behulp van Sjamanistisch energiewerk (Healing) kan ik je begeleiden in het vinden van gezondheid, authenticiteit, vertrouwen en liefde. Een healing kan transformerend werken. Door het werk kunnen blokkades oplossen of weggehaald worden (extractie), kan het energielichaam gereinigd worden en kan de energie weer vrij gaan stromen. 

 

Behandelen of genezen?

Veel sjamanistische vormen van genezen richten zich in eerste instantie niet zozeer op de klachten of symptomen maar op het bereiken van een harmonische staat. Er wordt gebruik gemaakt van rituelen die gericht zijn op genezing en het herstellen van de harmonie tussen werelden en krachtenvelden (zowel binnen als buiten de zieke), en waarbij de verbinding tussen de fysieke en niet-fysieke wereld centraal staat. Als de verstoorde balans weer is hersteld, zullen veel problemen als vanzelf verdwijnen.

 

Je zou kunnen zeggen dat behandelen de taak is van artsen, daarbij gaat het om de eliminatie van fysieke symptomen. Bij genezing daarentegen vindt men een weg naar gezondheid door de oorzaken van lijden en ziekte weg te nemen en vervolgens een zinvolle toekomst voor zichzelf te ontdekken. Mijn doel is om te genezen.

De westerse geneeskunde behandelt het lichaam, de psychologie behandelt de mentale gesteldheid – en bij genezen (healing) richten we ons op de ziel en ons hogere bewustzijn. Door direct met de ziel en het hogere bewustzijn samen te werken, kunnen we veranderingen creëren op alle andere niveaus - inclusief fysieke en mentale niveaus. Een verandering op spiritueel niveau verandert de wereld.

 

Lot of bestemming?

Het lot is een koers die is bepaald door onze familie, onze geschiedenis, onze genen en onze emotionele wonden. Het woord bestemming (engels: purpose) daarentegen betekent de zin van het leven, de roeping van een persoon, het levensdoel. Deze kan worden onthuld en gerealiseerd. Ons onthulde levensdoel stelt ons in staat om ons lot te overwinnen en onszelf te bevrijden van negatieve emotionele en genetische programmering. In contact zijn met ons levensdoel stelt ons in staat om ons pad in het leven te kiezen in plaats van door het leven te struikelen. Wanneer je je levensdoel leeft, kun je je groei bewust beïnvloeden.

Schamanische Heilarbeit

Mit Hilfe von Schamanismus und Energiearbeit kann ich dich dabei unterstützen, Gesundheit, Authentizität, Vertrauen und Liebe zu finden. Eine Heilung kann transformativ wirken. Durch die Arbeit können Blockaden gelöst oder beseitigt werden (Extraktion), kann der Energiekörper gereinigt werden und kann die Energie wieder frei fließen.

Behandeln oder heilen?
Viele schamanische Heilformen konzentrieren sich nicht so sehr auf die Beschwerden oder Symptome, sondern auf das Erreichen eines harmonischen Zustands. Es werden Rituale verwendet, die darauf abzielen, die Harmonie zwischen Welten und Kraftfeldern (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Patienten) zu heilen und wiederherzustellen, und bei denen die Verbindung zwischen der physischen und der nicht-physischen Welt im Mittelpunkt steht. Wenn das gestörte Gleichgewicht wiederhergestellt ist, werden viele Probleme von selbst verschwinden.

Man könnte sagen, das Behandeln ist die Aufgabe von Ärzten, also das Beseitigen von körperlichen Symptomen. In der Heilung hingegen findet man einen Weg zur Gesundheit, indem man die Ursachen von Leid und Krankheit beseitigt und dann eine sinnvolle Zukunft für sich selbst entdeckt. Mein Ziel ist es zu heilen.

Die westliche Medizin behandelt den Körper, die Psychologie den mentalen Zustand – und beim Heilen konzentrieren wir uns auf die Seele und unser höheres Bewusstsein. Indem wir direkt mit der Seele und dem höheren Bewusstsein arbeiten, können wir Veränderungen auf allen anderen Ebenen bewirken – einschließlich der physischen und mentalen Ebene. Eine Veränderung auf spiritueller Ebene verändert die Welt.

Schicksal oder Bestimmung?
Das Schicksal ist ein Kurs, der von unserer Familie, unserer Geschichte, unseren Genen und unseren emotionalen Wunden bestimmt wird. Das Wort Bestimmung hingegen meint den Sinn des Lebens, die Berufung eines Menschen. Dies kann aufgedeckt und verwirklicht werden. Unsere aufgedeckte Bestimmung erlaubt uns, unser Schicksal zu überwinden und uns von negativen emotionalen und genetischen Programmierungen zu befreien. In Verbindung sein mit unsere Bestimmung erlaubt uns, unseren Lebensweg zu wählen, anstatt durch das Leben zu stolpern. Wenn du deine Bestimmung lebst, kannst du dein Wachstum bewusst beeinflussen. 


Zelf aan de slag met energie werk

Ik kan je ook uit verschillende methoden eenvoudige en effectieve oefeningen aanbieden, die je zelf in je dagelijks leven kan integreren:
Silva Mind Control – o.a. leren je snel en diep te ontspannen, eenvoudig in slaap vallen, hoger concentratievermogen, ontwikkelen van positiviteit en vertrouwen in je leven.
Thetareading – o.a. je met de geestelijke wereld verbinden en je eigen genezing ondersteunen – innerlijke blokkades oplossen – manifesteren.
Sjamanistisch energiewerk – o.a. jezelf energetisch beschermen en effectief aarden, jezelf en je huis reinigen, contact leren maken met je hogere zelf.

 Möchtest du selbst arbeiten mit Energie?

Ich kann dich einfache und effektive Übungen aus verschiedenen Methoden anbieten, die du in deinen Alltag integrieren kannst:
Silva Mind Control – unter anderem lernen, dich schnell und tief zu entspannen, leichter einzuschlafen, höhere Konzentration zu haben, und Positivität und Vertrauen in deinem Leben zu entwickeln.
Thetareading  – unter anderem Verbindung mit der Geistigen Welt und Unterstützung der eigenen Heilung – Innere Blockaden lösen – Manifestieren.
Sjamanistisch energiewerk – dazu gehört, dich selbst energetisch zu schützen und effektiv zu erden, dich selbst und dein Zuhause energetisch zu reinigen, und zu lernen, mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu treten. 

NL: Meer over Thetareading

Created with Sketch.

Thetareading is een gemakkelijke manier om verbinding te maken met de geestelijke wereld.

Met een heel eenvoudig proces kan je binnen enkele seconden de theta-golffrequentie bereiken. In deze hersengolffrequentie kan men met behulp van de geestelijke wereld gemakkelijk communiceren en zichzelf en anderen genezen.

Het is een ​​helende methode die heel snel en puur is, en gemakkelijk te leren is. 

Thetareading is onafhankelijk van religie en behoort tot geen enkele organisatie. Thetareading is ontwikkelt door Franziska Tabea Winkler in Zwitserland.

Elke ziel is goddelijk. Als je Thetareading vanuit het hart doet, wordt het onmogelijke mogelijk. We leven in een tijd waarin het voor iedereen mogelijk is om opnieuw verbinding te maken met de spirituele wereld.

We zijn altijd verbonden met alles hier op aarde en met de spirituele wereld. 

Zolang de cliënt openstaat voor verandering is genezing gemakkelijk. De sleutel is de ziel. Als die niet volledig in het lichaam zit, wordt genezing moeilijk. Veel mensen zeggen vaak: "Ik sta naast mijn schoenen, ik ben er niet helemaal, het doet met mij". Het is daarom belangrijk dat de ziel eerst weer in het lichaam wordt teruggebracht zodat genezing kan plaatsvinden.

Als we leren communiceren met de geestelijke wereld, kan iedereen zijn eigen leven vormgeven. Omdat wij de scheppers van ons leven zijn, kunnen we het meeste zelf bepalen. Daarbij is ook persoonlijke verantwoordelijkheid belangrijk. We geven ons leven zelf vorm, wat ik mooi en heel fascinerend vind.

Thetareading heeft mijn leven positief veranderd, en dat van veel van mijn klanten ook.


NL: Meer over Silva Mind Control

Created with Sketch.

De Silva-methode is een zelfhulp- en meditatieprogramma ontwikkeld door José Silva. Het vergroot de vermogens van een persoon door ontspanning, ontwikkeling van hogere hersenfuncties en paranormale vermogens zoals helderziendheid.

José Silva was een elektronicareparateur die interesse in de psychologie ontwikkelde om te zien of dit hem kon helpen het IQ van zijn kinderen te verhogen. Nadat hij had geëxperimenteerd en overtuigd was van de plotselinge helderziendheid van zijn dochter, besloot Silva meer te leren over de ontwikkeling van paranormale gaven.

In 1944 begon Silva met het ontwikkelen van zijn methode, bekend als Silva Mind Control, en gebruikte deze voor zijn familieleden en vrienden, voordat hij deze in de jaren zestig commercieel lanceerde.

Silva deed onderzoek naar de hersenen en verschillende hersenfrequenties en ontdekte wanneer verschillende delen van de hersenen actief waren.

De Silva-techniek is gericht op het bereiken en behouden van een staat van mentaal functioneren, de alfa-toestand genaamd, waarbij de hersengolffrequentie zeven tot veertien Hz is. Dagdromen en de overgang naar slapen zijn alfa-toestanden.

Silva heeft een programma ontwikkeld dat mensen traint om bepaalde hersentoestanden met een verhoogd bewustzijn binnen te gaan. Hij heeft ook verschillende systematische mentale processen ontwikkeld om in deze staten te gebruiken, waardoor een persoon mentaal kan projecteren met een specifieke intentie. Door de Silva Mind Control methode kan een persoon, eenmaal geprojecteerd, verre objecten of locaties bekijken en verbinding maken met hogere intelligentie voor begeleiding. De informatie die de geprojecteerde geest ontvangt, wordt vervolgens door de geest waargenomen als gedachten, beelden, gevoelens, geuren, smaak en geluid. Op deze manier verkregen informatie kan worden gebruikt om problemen op te lossen

D: Mehr lesen über Thetareading 

Created with Sketch.

Thetareading ist eine einfache Möglichkeit, dich mit der Geisterwelt zu verbinden.

Mit einem sehr einfachen Vorgang kannst du die Thetawellenfrequenz in Sekundenschnelle erreichen. In dieser Gehirnwellenfrequenz kann man leicht kommunizieren und dich und andere mit Hilfe der Geisterwelt heilen.

Es ist eine sehr schnelle und reine Heilmethode, die leicht zu erlernen ist.

Thetareading ist religionsunabhängig und gehört keiner Organisation an. Thetareading wurde von Franziska Tabea Winkler in der Schweiz entwickelt.

Jede Seele ist göttlich. Wenn du Thetareading aus dem Herzen machst, wird das Unmögliche möglich. Wir leben in einer Zeit, in der es jedem möglich ist, sich wieder mit der geistigen Welt zu verbinden.

Wir sind immer mit allem hier auf Erden und mit der geistigen Welt verbunden.

Solange der Klient offen für Veränderungen ist, ist Heilung einfach. Der Schlüssel ist die Seele. Wenn sie nicht vollständig im Körper ist, wird die Heilung schwierig. Viele Leute sagen oft: "Ich bin neben meinen Schuhen, ich bin nicht ganz da, es wird etwas mit mir gemacht". Daher ist es wichtig, dass die Seele zuerst in den Körper zurückkehrt, damit Heilung stattfinden kann.

Wenn wir lernen, mit der Geisterwelt zu kommunizieren, kann jeder sein Leben selbst gestalten. Da wir die Schöpfer unseres Lebens sind, können wir das meiste selbst bestimmen. Wichtig ist auch die Eigenverantwortung. Wir gestalten unser eigenes Leben, was ich schön und sehr faszinierend finde.

D: Mehr lesen über Silva Mind Control

Created with Sketch.

Die Silva-Methode ist ein von José Silva entwickeltes Selbsthilfe- und Meditationsprogramm. Es erhöht die Fähigkeiten einer Person durch Entspannung, Entwicklung höherer Gehirnfunktionen und psychische Fähigkeiten wie Hellsehen.

José Silva war ein Elektronikmechaniker, der sich für Psychologie interessierte, um herauszufinden, ob sie ihm helfen könnte, den IQ seiner Kinder zu steigern. Nachdem er experimentiert hatte und von der plötzlichen Hellsichtigkeit seiner Tochter überzeugt war, beschloss Silva, mehr über die Entwicklung psychischer Fähigkeiten zu erfahren.

1944 begann Silva mit der Entwicklung seiner Methode, bekannt als Silva Mind Control, und setzte sie für seine Verwandten und Freunde ein, bevor er sie in den 1960er Jahren kommerziell einführte.

Silva erforschte das Gehirn und verschiedene Gehirnfrequenzen und entdeckte, wann verschiedene Teile des Gehirns aktiv waren.

Die Silva-Technik zielt darauf ab, einen als Alpha-Zustand bezeichneten Zustand geistiger Funktionsfähigkeit zu erreichen und aufrechtzuerhalten, in dem die Gehirnwellenfrequenz sieben bis vierzehn Hz beträgt. Tagträumen und der Übergang in den Schlaf sind Alpha-Zustände.

Silva hat ein Programm entwickelt, das Menschen darin trainiert, mit erhöhtem Bewusstsein in bestimmte Gehirnzustände einzutreten. Er hat auch mehrere systematische mentale Prozesse entwickelt, die in diesen Zuständen verwendet werden können und es einer Person ermöglichen, mit einer bestimmten Absicht mental zu projizieren. Durch die Silva Mind Control-Methode kann eine Person nach der Projektion entfernte Objekte oder Orte sehen und sich mit höherer Intelligenz zur Führung verbinden. Die Informationen, die der projizierte Verstand erhält, werden dann vom Verstand als Gedanken, Bilder, Gefühle, Gerüche, Geschmack und Ton wahrgenommen. Die so gewonnenen Informationen können zur Lösung von Problemen genutzt werden.

Disclaimer

NL: Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Workshops, coachings, opleidingen en healings zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg.

Dt: Nichts auf dieser Website soll eine medizinische Beratung oder Behandlung ersetzen. Workshops, Coachings, Trainings und Healings sollen die schulmedizinische Behandlungen unterstützen, nicht ersetzen.