Holistic Coaching

Veel mensen vinden het waardevol om op hun ontwikkelingsweg gefaciliteerd te worden. Begeleid worden heeft vooral toegevoegde waarde als aan jezelf werken nieuw voor je is, of als je niet verder komt met een moeilijk thema. De facilitator is er om je in je onderzoek te houden en om je in het proces te ondersteunen terwijl jij je eigen antwoorden vindt.


In een intensieve Coachings-sessie ondersteun ik je direct bij het werken aan jouw thema's. Meestal kunnen in een sessie één of meer thema's helemaal opgelost worden. Ik begeleid je erbij de verborgen blokkades precies te erkennen om ze dan los te kunnen te laten door te voelen, door het ontvangen van nieuwe inzichten of met behulp van energetisch werk. Zonder blokkaden kan de innerlijke vrijheid (die er altijd was) weer geleefd, gevoeld en gerealiseerd worden.

Rumi: "Waarom blijf je in de gevangenis hangen, als toch de deur zo wijd open staat?"

Door het directe contact met je gevoel is het makkelijk om beslissingen te nemen, je weg te vinden en ook te gaan. Zo kom je steeds meer in je eigen kracht en kan je je individuele mogelijkheden ontplooien. Door elke coaching word je je er meer van bewust wat je energie geeft en wat überhaupt niet. Bewuster denken, bewuster voelen en zelf beslissen wat je doet. 


Ganzheitliches Coaching

Viele Menschen finden es wertvoll, auf ihrem Entwicklungsweg begleitet zu werden. Begleitet zu werden hat vor allem dann einen Mehrwert, wenn das Arbeiten an dich selbst neu für dich ist oder du bei einem schwierigen Thema nicht weiterkommst. Der Coach ist da, um dich in deiner Prozess zu halten und dich dabei zu unterstützen, deinen eigenen Antworten zu finden.


In einem intensiven Coaching unterstütze ich dich direkt bei der Bearbeitung deiner Themen. In der Regel können ein oder mehrere Themen in einer Sitzung vollständig gelöst werden. Ich leite dich dabei an, die verborgenen Blockaden genau zu erkennen, um sie durch das Fühlen, durch das Erhalten neuer Erkenntnisse oder mit Hilfe von energetischer Arbeit lösen zu können. Ohne Blockaden kann die innere Freiheit (die schon immer da war) gelebt, gefühlt und wieder verwirklicht werden.

Rumi: "Warum hängst du im Gefängnis herum, wenn die Tür so weit offen steht?"

Der direkte Kontakt mit deinem Fühlen macht es dir leicht, Entscheidungen zu treffen, deinen Weg zu finden und zu gehen. So wirst du immer handlungsfähiger und können deinen individuellen Möglichkeiten sich entfalten. Mit jedem Coaching wird dir bewusster, was dir gut tut und was gar nicht. Du wirst bewusster denken können, bewusster fühlen und selbst entscheiden, was du machen möchtest im Leben.

Mogelijke redenen om met mij samen aan het werk te gaan:


 • Je gaat direct aan de slag - Coaching werkt door het vinden van je eigen antwoorden, ik begeleid je daarbij.
 • Je leert diverse fantastische processen kennen, zodat je na afloop ook goed in staat bent zelfstandig te werken .
 • Je wilt ervaren dat je stress niet nodig hebt om toch dingen gedaan te krijgen.
 • Je wilt blokkades oplossen die verhinderen dat je in liefde en verbinding met jezelf en je medemens kan leven.
 • Je ontwikkelt in korte tijd een geheel nieuwe kijk op jezelf en de wereld om je heen.
 • Je besteedt veel aandacht aan de praktische toepasbaarheid van jouw inzichten in het dagelijks leven.

Mögliche Gründe für eine Zusammenarbeit mit mir:


 • Du wirst sofort los legen - Coaching funktioniert, indem du deinen eigenen Antworten findest, ich begleite dich dabei.
 • Du lernst verschiedene tolle Prozesse kennen, um danach damit auch selbstständig arbeiten zu können.
 • Du möchtest erleben, dass du keinen Stress brauchst, um Dinge zu erledigen.
 • Du möchtest Blockaden lösen, die dich daran hindern, in Liebe und Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen zu leben.
 • Du entwickelst in kurzer Zeit eine völlig neue Sicht auf dich und die Welt um dich herum.
 • Du legst großen Wert auf die praktische Anwendbarkeit deiner Erkenntnisse in deinem Alltag.

Het voelen (weer) leren

Leven in liefde, verbinding en authenticiteit?

Ons gevoel zegt ons hoe het werkelijk met ons gaat. Het wijst ons de weg die uiteindelijk naar onszelf leidt en die ons gelukkig maakt. Gevoelens zijn een subjectief weten over onszelf, anderen en de wereld - ze spreken de helende en duidelijke taal van het hart. In contact met ons hart kunnen we onze ware individuele bestemming vinden. Mensen die zich weer openen voor hun gevoel, vinden automatisch meer innerlijke vrede, authenticiteit en levendigheid. Het voelen brengt je in contact met je ware wensen en diepe verlangens in je leven.

Gevoelens toelaten is makkelijk en iedereen kan het leren. 


Het 'niet voelen' is de oorzaak van vele problemen in het leven. Vaak hebben we onze intuïtie en gevoel bewust en vooral onbewust jarenlang verwaarloosd en onderdrukt. Uiteindelijk leidt dat tot ontevredenheid, angsten, depressie, burn-out of nog erger. Ook overbelasting in baan en dagelijks leven kan ertoe leiden dat we onze innerlijke stem niet meer horen. Dan ervaren we eenzaamheid en een leeg gevoel van binnen.

Wens je je meer liefde, verbondenheid en vreugde in je leven?


Door verschillende aspecten van mijn werk kan je weer met je gevoelens in contact komen. Als je weer toegang hebt tot je gevoel, zullen veel levensproblemen in de loop van de tijd vanzelf oplossen. Je krijgt een heldere blik op je leven en leert weer naar de zachte stem binnen in je hart te luisteren. Als negatieve gevoelens als angst, woede en verdriet losgelaten kunnen worden, ontstaan als vanzelf liefde, verbondenheid en vreugde. 


Kom mee op de belangrijkste reis van je leven - de reis naar binnen, in je hart! 


Das Fühlen (wieder) lernen.

Leben in Liebe, Verbindung und Authentizität?

Unser Gefühl sagt uns, wie es uns wirklich geht. Es zeigt uns den Weg, der letztendlich zu uns selbst führt und der uns glücklich macht. Gefühle sind ein subjektives Wissen über uns selbst, andere und die Welt – sie sprechen die heilende und klare Sprache des Herzens. In Kontakt mit unserem Herzen können wir unser wahres individuelles Schicksal finden. Menschen, die sich ihren Gefühlen wieder öffnen, finden automatisch mehr innere Ruhe, Authentizität und Lebendigkeit. Das Fühlen bringt Sie in Kontakt mit Ihren wahren Wünschen und tiefen Sehnsüchten in Ihrem Leben.

Das Fühlen zuzulassen ist einfach und jeder kann es lernen. 


Nicht zu fühlen ist die Ursache vieler Probleme im Leben. Wir haben unsere Intuition und unser Gefühl oft bewusst und vor allem unbewusst jahrelang vernachlässigt und unterdrückt. Letztendlich führt dies zu Unzufriedenheit, Ängsten, Depressionen, Burnout oder Schlimmerem. Auch Überforderung im Job und im Alltag kann dazu führen, dass wir unsere innere Stimme nicht mehr hören. Dann erleben wir Einsamkeit und ein inneres Gefühl der Leere.

Wünschst du dir mehr Liebe, Verbundenheit und Freude in deinem Leben?


Verschiedene Aspekte meiner Arbeit ermöglichen es dir, dich wieder mit deinen Gefühlen zu verbinden. Wenn du wieder Zugang zu deinem Fühlen hast, lösen sich viele Lebensprobleme im Laufe der Zeit von selbst. Du wirst einen klaren Blick auf deinem Leben gewinnen und lernen, wieder auf die sanfte Stimme in deinem Herzen zu hören. Wenn negative Gefühle wie Angst, Wut und Traurigkeit gelöst werden können, entstehen ganz natürlich Liebe, Verbundenheit und Freude.


Komme mit auf die wichtigste Reise deines Lebens - die Reise nach innen, in dein Herz!
 

Programma - Kom terug in je kracht!

Omgaan met prestatiedruk

" 'Ik heb stress nodig als drijfveer' - wie zou je zijn als je dat verhaal nooit meer zou geloven?" - Byron Katie

Created with Sketch.

 Onder professionele begeleiding ga je de oorzaken van je prestatiedruk nauwkeurig in kaart brengen. De stressvolle gedachtes die jou veel energie kosten, onderzoek je. Door aan je denken te werken, veranderen je emotionele beleving en je gedrag. Mensen ervaren door coaching o.a. vermindering van stress, meer energie en meer helderheid in hun denken. Herken jij de beschreven signalen bij jezelf? 


Herken je jezelf hierin?
Je bent een (jonge) professional en je vraagt veel van jezelf. Je bent moe. Je piekert regelmatig over je werk. Je hebt het zo druk dat je het werk dat je eerst leuk vond niet meer leuk vindt. Je kan je steeds slechter concentreren. Je ziet dingen over het hoofd, vergeet dingen, wat niets voor jou is. Je bent snel geraakt door wat collega’s of klanten tegen je zeggen. Je doet erg je best kwaliteit én kwantiteit te leveren, in de hoop dat je collega’s je zullen waarderen. Je denkt veel na over wat anderen zouden kunnen denken of vinden. Je durft geen ‘nee’ te zeggen als iemand je wat vraagt. Je klaagt over een gebrek aan tijd, je klaagt over de organisatie en over de baas. Je geeft anderen de schuld van jouw vermoeidheid. Je slaapt slechter, je wordt niet uitgerust wakker. Je kunt je moeilijk ontspannen als je een vrije avond hebt. Je denkt continu dat je nog iets moet doen. Mogelijk drink je ook overmatig veel koffie. Tegen de buitenwereld zeg je dat het nog wel gaat, dat je het helemaal onder controle hebt. Of ben je al ingestort?

 

Investeren
Is het bovenstaande (deels) op jou van toepassing en wil je dit liever niet toegeven? Om je heen storten velen in. Burn-out is volksziekte nummer 1. Het is niet nodig om te wachten tot het je overkomt. Zoek een coach en investeer nu in je eigen gezondheid.

Het is tijd om weer in je kracht te komen! Nu.

Hoe het ook kan
In dit programma ga je ontdekken welke stressvolle gedachten de oorzaak zijn van jouw prestatiedruk. Je wordt je bewust welke van jouw gedachten jouw gevoel van angst, woede of machteloosheid veroorzaakt en daardoor je vermoeidheid of stress. Met behulp van één op één begeleiding onderzoek je je stressvolle gedachtes en de stress kan dan van binnenuit oplossen. Door aan je denken te werken, veranderen je emotionele beleving en je gedrag. Zo kan het gebeuren dat jij weer in je kracht komt te staan.

 

Alles wat je nodig hebt is een open mind en een nieuwsgierigheid naar de antwoorden die in jou naar boven zullen komen.

Het programma dat ik je aanbied is:
1.    een kortdurend traject
2.    praktisch en gemakkelijk toe te passen in jouw dagelijks leven
3.    bedoeld om direct verandering te merken: meer energie, meer efficiëntie, meer plezier, meer gemak, meer in contact met jezelf en anderen. Het is zo opgebouwd, dat je in korte tijd een nieuwe kijk ontwikkelt op jezelf en de wereld om je heen.

 

Een Programma (op verzoek zijn natuurlijk ook varianten van dit programma mogelijk):
-    VIP-dag – samen maken we een vliegende start. We maken een nauwkeurige analyse van de persoonlijke oorzaken van jouw prestatiedruk of (dreigende) Burn-out en werken hier één halve dag intensief aan. Aan het einde van deze halve dag heb je al een hoop ballast van je schouders laten glijden en heb je een paar handvatten die je helpen om je inzichten in je dagelijks leven toe te passen.
-    Vijf maal begeleiding in een Zoom sessie van 90 minuten waarin we specifieke stressvolle situaties onderzoeken. Je leert verschillende manieren om je bewust te worden van je stressvolle gedachten. Je leert zelf het onderzoeksproces toe te passen op je gevonden gedachten.
-    Alle benodigde materialen en een gestructureerd overzicht van behulpzame online video’s.
-    Online ondersteuning - je kan me altijd vragen stellen.

-    Eindgesprek waarin we bespreken hoe je verder wil en kan gaan en waarin je je eigen stappenplan daarvoor opstelt.

De resultaten die je kunt bereiken
Mensen ervaren door het volgen van dit programma o.a. vermindering van stress, meer energie en meer helderheid in denken. Via dit programma wordt het ook voor jou mogelijk om dit in je leven te brengen.

Marieke heeft bijna zeven jaar in de accountancy en als controller gewerkt. Ze heeft dus zelf veel ervaring met het drukke bestaan van een jonge professional. Haar ervaring is dat ze door het doen van dit zelfonderzoek op een ontspannen manier veel meer voor elkaar krijgt. Efficiency, plezier en gemak zijn sleutelwoorden in haar leven geworden.

"Mijn persoonlijke ervaring is dat ik sinds ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling werk, meer plezier in mijn werk heb, meer energie overhoud aan het einde van de dag, minder pieker en efficiënter werk. Ik ben in staat negatieve gedachten over collega’s op te schrijven, te onderzoeken, te voelen en los te laten. Ik vul niet meer voor anderen in wat ze over mij (zouden kunnen) denken. Ik voel me geen slachtoffer meer van mijn situatie en neem weer verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven."


Coaching belooft niet een bepaald resultaat. Het spannende en effectieve aan de coaching is vooral het zoeken naar JOUW eigen waarheid, hoe die er uiteindelijk ook uitziet.


Locaties en Prijs
Locatie VIP dag – in overleg. Bij jou in de buurt, of online.
Overige Sessies vinden plaats over Skype of Zoom.

De prijs voor het Programma Terug in je Kracht – Voorkom je Burn-out is € 1.400 ex BTW.

In de prijs zijn locatiekosten en lunch niet inbegrepen.
Bij aanmelding voor het programma zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Mogelijkheid tot volgen van een Follow-up programma
In dit programma ga je de oefeningen verder integreren in je dagelijks leven.
-    Een half jaar lang maandelijks een Zoomsessie van 90 minuten.
-    Voorafgaand een intake-sessie waarin we samen de voor jou belangrijke thema’s identificeren.
-    Schriftelijke online begeleiding bij het dagelijks doen van je eigen oefeningen.
Mensen die dagelijks hun gedachten onderzoeken berichten over het ervaren van een diepgaande verandering in de manier waarop ze de wereld, de mensen en zichzelf zien.

Programm - Zurück in deine Kraft! 

Umgehen mit Leistungsdruck

"'Ich brauche Stress als Motivation' - wer wärst du, wenn du diese Geschichte nie wieder glauben würdest?" - Byron Katie

Created with Sketch.

Unter professioneller Anleitung identifizierst du genau die Ursachen deines Leistungsdrucks. Du hinterfragst den belastenden Gedanken, die dich viel Energie kosten. Indem du an deinem Denken arbeitest, ändern sich deinen emotionalen Erfahrungen und dein Verhalten. Menschen erfahren durch Coaching Stressabbau, mehr Energie und mehr Klarheit im Denken. Erkennst du die beschriebenen Signale bei dir selbst?

Erkennst du dich darin wieder?
Du bist eine(r) (junge) Professional und verlangst viel von dir selbst. Du bist müde. Du machst dich regelmäßig Sorgen um deine Arbeit. Du bist so beschäftigt, dass dir der Job, den du früher geliebt hast, nicht mehr gefällt. Du kannst dich immer weniger konzentrieren. Du übersiehst Dinge, vergisst Dinge, die du normal nicht übersiehst und vergisst. Du bist schnell berührt, von was Kollegen oder Kunden zu dir sagen. Du gibst dein Bestes, um Qualität und Quantität zu liefern, in der Hoffnung, dass deine Kollegen dich zu schätzen wissen. Du denkst viel darüber nach, was andere denken oder denken könnten. Du traust dich nicht, „nein“ zu sagen, wenn dich jemand etwas fragt. Du beschwerst dich über Zeitmangel, du beschwerst dich über die Organisation und über den Chef. Du machst andere für deine Müdigkeit verantwortlich. Du schläfst schlechter, du wachst nicht ausgeruht auf. Es ist für dich schwierig, dich zu entspannen, wenn du einen freien Abend hast. Du denkst ständig, dass du etwas zu tun hast. Es könnte sein dass du auch übermäßig viel Kaffee trinkst. Du sagst der Außenwelt, dass es dir noch gut geht, dass du es komplett im Griff hast. Oder bist du schon zusammengebrochen?

Investieren
Trifft das oben Gesagte (teilweise) auf dich zu und möchtest du dies lieber nicht zugeben? Viele brechen um dich herum zusammen. Burnout ist die Volkskrankheit Nummer 1. Es ist nicht nötig drauf zu warten bis es dir passiert. Finde jetzt einen Coach und investiere in deine eigene Gesundheit!

Es ist Zeit, zurück in deine Kraft zu kommen! Jetzt.

Eine andere Möglichkeit
In diesem Programm erfährst du, welche belastenden Gedanken die Ursache für deinen Leistungsdruck sind. Du wirst dich bewusst, welcher deiner Gedanken dein Gefühl von Angst, Wut oder Ohnmacht und damit deine Müdigkeit oder deinen Stress verursacht. Mit Hilfe einer Einzelberatung untersuchst du deine belastenden Gedanken und der Stress kann sich dann von innen heraus auflösen. Indem du an deinem Denken arbeitest, ändern sich deine emotionalen Erfahrungen und dein Verhalten. Auf diese Weise kann es passieren, dass du deine Kraft zurückgewinnst.

Alles, was du brauchst, ist ein offener Geist und Neugier auf die Antworten, die in dir auftauchen werden.

Das Programm, das ich dir anbiete:
1. dauert nicht lange.
2. ist Praktisch und ist einfach in deinem Alltag anzuwenden
3. beabsichtigt, Veränderungen sofort wahrzunehmen: mehr Energie, mehr Effizienz, mehr Spaß, mehr Komfort, mehr Verbindung mit dir selbst und anderen. Es ist so aufgebaut, dass du in kurzer Zeit eine neue Sicht auf dir selbst und die Welt um dich herum entwickeln.

Programm (auf Anfrage sind natürlich auch Varianten dieses Programms möglich):
- VIP-Tag – gemeinsam fangen wir an! Wir analysieren genau die persönlichen Ursachen deines Leistungsdrucks oder (drohenden) Burn-outs und arbeiten einen halben Tag intensiv daran. Am Ende dieses halben Tages hast du schon viel Ballast von deinen Schultern geschleudert und hast ein paar Handgriffe, die dir helfen, deine Erkenntnisse in deinem Alltag anzuwenden.
- Fünf Coaching-Sitzungen in einer 90-minütigen Zoom-Sitzung, in der wir spezifische Stresssituationen untersuchen. Du lernst verschiedene Möglichkeiten kennen, dich deinen stressigen Gedanken bewusst zu werden. Du lernst, den Prozess des Hinterfragen selbst auf deine gefundenen Gedanken anzuwenden.
- Alle notwendigen Materialien und eine strukturierte Übersicht hilfreicher Online-Videos.
- Online-Support - Du kannst mir jederzeit Fragen stellen über E-Mail.
- Abschlussgespräch, in dem wir besprechen, wie du weitermachen möchtest und könntest und in dem du deinen eigenen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen.

Die Ergebnisse, die Sie erreichen können
Menschen erleben durch dieses Programm unter anderem eine Reduzierung von Stress, mehr Energie und mehr Klarheit im Denken. Durch dieses Programm ist es dir auch möglich, dies in deinen Leben zu bringen.

Marieke hat fast sieben Jahre als Wirtschaftsprüferin und als Controllerin gearbeitet. Sie selbst hat also viel Erfahrung mit dem arbeitsreichen Leben eines jungen Berufstätigen. Ihre Erfahrung ist, dass sie durch die innere Arbeit auf entspannte Art und Weise viel mehr erreichen kann. Effizienz, Spaß und Leichtigkeit sind zu Schlüsselwörtern in ihrem Leben geworden.
„Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich, seit ich an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeite, mehr Spaß an meiner Arbeit habe, am Ende des Tages mehr Energie habe, mir weniger Sorgen mache und effizienter arbeite. Ich kann negative Gedanken über Kollegen aufschreiben, hinterfragen, fühlen und loslassen. Ich denke nicht mehr für anderen, was sie über mich denken (könnten). Ich fühle mich nicht mehr als Opfer meiner Situation und übernehme wieder die Verantwortung für mein eigenes Leben.“

Coaching verspricht kein bestimmtes Ergebnis. Das Spannende und Effektive am Coaching ist die Suche nach DEINER eigenen Wahrheit, wie auch immer diese letztlich aussieht.

Ort und Preis
Location VIP-Tag – nach Absprache. In Ihrer Nähe oder online.
Andere Sitzungen finden über Skype oder Zoom statt.

Der Preis für das Programm Zurück in deine Kraft – Prevent your Burnout beträgt 1.400 € exkl. MwSt.

Der Preis beinhaltet keine Standortkosten und Mittagessen.
Bei Anmeldung zum Programm gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Möglichkeit, an einem Folgeprogramm teilzunehmen
In diesem Programm wirst du die Übungen weiter in deinen Alltag integrieren.
- Eine monatliche Zoom-Sitzung von 90 Minuten für sechs Monate.
- Einen Vorgespräch, in dem wir die Themen identifizieren, die dir wichtig sind.
- Schriftliche Online-Anleitung zur täglichen Durchführung deiner eigenen Übungen.
Menschen, die täglich ihren Gedanken hinterfragen, berichten von einer tiefgreifenden Veränderung in der Art und Weise, wie sie die Welt, die Menschen und sich selbst sehen.

Disclaimer

NL: Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. Workshops, coachings, opleidingen en healings zijn ontworpen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, van reguliere medische gezondheidszorg.

Dt: Nichts auf dieser Website soll eine medizinische Beratung oder Behandlung ersetzen. Workshops, Coachings, Trainings und Healings sollen die schulmedizinische Behandlungen unterstützen, nicht ersetzen.